CO PROSAZUJEME

PROGRAM 2021 MARTINA MULAČE  ke stažení zde
INVESTUJME DO TRENÉRŮ MLÁDEŽE ke stažení zde

1. Personální obměnu fotbalových struktur na okresní, krajské i centrální úrovni

Nechceme, aby žádní funkcionáři, rozhodčí, hráči či předsedové klubů zapletených do jakékoliv fotbalové korupční aféry za posledních 30 let působili ve výkonných orgánech OFS, KFS nebo FAČR.

Nechceme, aby se aktivní rozhodčí podíleli na řízení fotbalu v ČR na žádné úrovni. Ve výkonných orgánech na okresech, krajích a FAČRu nebudou rozhodčí vůbec figurovat.

Chceme, aby fotbal v klubech, na okresech a v krajích řídili lidé čestní a nezkorumpovatelní, kteří budou zárukou a příkladem pro ostatní, nedovolí praktiky současného systému a budou je aktivně potírat a vystupovat proti nim.

Jsme přesvědčeni, že tito lidé se musí rekrutovat z aktivních členů fotbalových klubů a organizátorů fotbalového života na nejnižsí úrovni (poctiví funkcionáři, hráči, trenéři, tréneři mládeže, zainteresovaní rodiče dětí, sponzoři), kterým není stávající situace lhostejná a kteří mají chuť změnit chod věcí a zaběhlé pořádky ve fotbale v ČR.

Požadujeme, aby tito schopní lidé na úrovni klubů kandidovali ve volbách do výkonných výborů na okresních fotbalových svazech, které se budou konat v roce 2023. Tito pak budou aktivně prosazovat očistu fotbalu na krajské a centrální úrovni. Lídři a nejschopnější z nich potom povedou český fotbal v nejvyšších vykonných orgánech FAČRu.

2. Nezávislý audit personální, hospodaření a metodiky koncepce na všech úrovních OFS i KFS.

Jen toto zajistí objektivní vyhodnocení stavu a finančních transakcí, obsazení personální a audit metodiky , zhodnocení koncepce a přinosu pro mládež a fotbal celkově v posledních 20 letech. Audit třetí stranou, odborníky, nikoliv angažovaný FAČRem

3. Změnu organizační struktury FAČRu a volebního systému do výkonných orgánů

Chceme, aby se na řízení fotbalu participativně podíleli všichni, kterých se to týká. Chceme především posílit vliv neprofesionálních klubů na řízení fotbalu v ČR, včetně klubů pracujících výhradně s mládeží.

Požadujeme přímou volbu výkonných orgánů OFS, KFS a FAČRu. Chceme změnu stanov fotbalové asociace tak aby kluby, funkcionáři, trenéři, příp. hráči volili své zástupce do těchto výkonných orgánů přímo.

Požadujeme moderní, transparentní a manažerský model řízení a profesionalizaci správy fotbalu na nejvyšší úrovni. FAČR a jejich pracovníci musí garantovat profesionálni, kvalitní a efektivní službu směrem ke krajům, okresům a klubům. Transparentnost tvorby a implementace fotbalové politiky musí vytěsnit klientelismus v rozhodování úředníků FAČR. Musí být zajištěno efektivní, systematické a metodické vedení, vzdělávání a podpora z centrální úrovně na krajskou, okresní a klubovou.

4. Nulovou toleranci fotbalové korupce na všech úrovních

V rámci reorganizace struktury a fungování fotbalové asociace požadujeme vytvoření instituciálního systému, orgánů a chytrých pravidel tak, aby správa fotbalu na všech úrovních v ČR byla efektivní a nezkorumpovaná.

Musí existovat motivace učastníků / svědků korupčního jednání k jeho odhalení. Ohlašovací povinnost všech zainteresovaných (činovníků, hráčů, sponzorů, veřejnosti) bude součástí systému. Kdo se proviní, bude vystaven mediální pozornosti (peer pressure), pozastavena činnost a okamžitě s ním bude zahájena procedura na zbavení funkce ve výkonném orgánu, příp. jiný trest bude následovat.

Systém odhalování fotbalové korupce bude založen na spolupráci s protikorupčními orgnizacemi, s médii a s policií ČR.

5. Hlavní priorita musí být mládežnický fotbal  (ke stažení zde na středních a nižších úrovních, včetně návratu dětí k fotbalu

Požadujeme reorganizaci mládežnického fotbalu na nejnižších úrovních. Okresní mládežnické akademie budou tvořit páteř mládežnického fotbalu v ČR. Budou přímo napojeny na všechny kluby v okrese (dolů) a zároveň na regionální akademie (nahoru). Dojde tak k lepší provázanosti mezi konkrétními kluby a akademiemi, k větší transparentnosti systému výběru hráčů a hlavně k vytvoření rovných podmínek pro hráče ze všech klubů.

Organizace mládežnického fotbalu v klubech a okresních akademií bude navázána na spolupráci se základními školami. Tělocvikáři, školní psychologové a výchovní poradci se budou aktivně podílet na chodu fotbalu v klubech a okresních akademiích. Školní sport- fotbalová liga bude sloužit jako základna pro fotbalové kluby. V nejmladších kategoriích budeme podporovat úzkou spolupráci s jinými sporty – multisportovní přistup k výchově budoucích hráčů fotbalu, ne specializaci. MŠMT bude aktivně zapojeno do reorganizace a založení školského fotbalu.

Zapojení rodičů a systematická práce s nimi bude velmi důležitý aspekt, na který se zaměříme a který budeme aktivně podporovat.

Požadujeme nové moderní metody hodnocení a posuzování hráčů i trenérů založené na objektivních ukazatelích výkonů a předpokladu hráčů a přístupu trenérů. Budeme maximálně podporovat využití zkušeností a metodiky z mládežnických systémů úspěšných zemi – Švýcarsko, Belgie, Španělsko, Německo, Island. Budeme podporovat a prosazovat programy systematického testování a vyhodnocování, správného nastavení tréninku, podpory a poradenství pro trenéry mládeže na všech úrovních.

6. Vzdělávání trenérů (dobrovolné) 

Prosazujeme vzdělávání fotbalových trenérů, kteří jako pedagogičtí pracovníci podstatně determinují nejen sportovní, ale i volnočasové a vzdělávací aktivity mladé generace. Jak ? ke stažení zde )

Požadujeme vytvoření a podporu systému průběžného vzdělávání a dovzdělávání mládežnických trenérů. Nasměrování finanční podpory do vzdělávání trenérů mládeže musí být priorita číslo jedna (viz. Financování Fotbalu, bod 7) Spravedlivé finanční ohodnocení trenérů 

7. Maximální podporu pro neprofesionální fotbal (okresní a krajský

Chceme vytvořit prostředí, kde fotbalové kluby ve městech a na vesnicích budou sloužit jako centra a primární prostředek pro podporu a růst komunitní společnosti v regionech.

Zřízení asociace sdružující neprofesionální/amatérský fotbal (kluby, jednotlivce), která bude protipólem ligové fotbalové asociaci LFA sdružující profesionální fotbal. Asociace sdružující neprofesionální fotbal bude mít minimálně stejné zastoupení ve vrcholných řídících orgánech jako má LFA a bude stejnou měrou ovlivňovat fotbalové dění v ČR.

8. Zprůhlednění financování fotbalu

Požadujeme zajištění transparentního finančního řízení a nakládání s prostředky fotbalové asociace a jiných zdrojů určených k rozvoji fotbalu tak, aby byly vynaloženy hospodárně, účelně a efektivně.

Požadujeme nastavení kontrolních mechanismů fotbalové asociace včetně interního auditu tak, aby efektivně poskytovaly informace, hodnocení, analýzy a doporučení (1) před poskytnutím finančních prostředků, (2) v průběhu jejich použití a (3) následně po jejich použití.

Chceme, aby veřejné finanční prostředky, stejně jako privátní sponzorské příspěvky do profesionálních i neprofesionálních klubů byly prioritně investovány do mládežnických kategorií, na sportovní výchovu a vzdělávání dětí a na vzdělávání trenérů mládeže.

Požadujeme, aby minimálně 70 % sponzoringu  bylo určeno na aktivity a podporu dětí a mládeže. Využití peněz včetně přesných částek stvrdí např. podpisem všichni trenéři dětí na klubové úrovni.

9. Zvýšení kvality profesionálního fotbalu v ČR. ke stažení zde )

Jsme přesvědčeni, že tento cíl nastane v horizontu 7-12 let poté, co se projeví důsledky implementace výše uvedených programových bodu 1-7. v návaznosti přechodu RAF FAČR akademií na dospělý fotbal. Kvalita českého fotbalu se terpve potom projeví na mezinárodní úrovni ve výsledcích českých reprezentací a českých klubů v Evropských pohárech.

10. Veřejnou distanci klubů od korupce a současné situace 

Jen toto bude vstupenka k čerpání státních peněz a peněz z UEFA, kde se ročně rozděluje až 2 miliardy Kč